ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՎԱԾ ՑԱՆԿ

(ՍԻՍՏԵՄԱՏԻԿ ԿԱՏԱԼՈԳ)

Ամերիկյան գրականություն | Անգլիական գրականություն | Ռուս գրականություն | Ֆրանսիական գրականություն | Մանկավարժություն | Հայոց լեզու

Թեմատիկ կատալոգ
Թեմաներ
Աշխարհագրություն
Աստվածաբանություն
Բառարաններ
Բժշկություն
Բնական գիտություններ
Գեղարվեստական գրականություն
Դյուցազնավեպ
Թարգմանական գրականություն
Թղթեր, նամակներ, կոնդակներ
Իրավունքի հուշարձաններ
Լեզվաբանություն
Մատենագիտական ցանկեր
Ուղեգրություններ
Պատմագրություն
Տեղեկատու գրականություն
Տնտեսություն
Փիլիսոփայություն
Օտարալեզու հայ հեղինակներ
Գլխավոր | Նորություններ | Պատկերասրահ | Տեսադարան
Ընտրեք տառը / Выберите букву / Select a letter
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց ՈՒ Փ Ք ԵՎ Օ Ֆ
   
 А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ

 

 

Հեղինակ Վերնագիր .
Ա . .
Աբէղեան, Արտաշես ՈՒղղագրական բառարան: Հայերեն լեզու .
Աբեղյան, Մանուկ Հայոց լեզվի տեսություն .
Աբրահամյան, Ա. Գ. Հայկական ծածկագրություն .
Աբրահամյան, Ա. Գ. Հայոց գիր և գրչություն .
Աբրահամյան, Ա. Գ. Նախամաշտոցյան հայ գիր և գրչություն .
Աբրահամյան, Սերգեյ Հայերենի կետադրություն .
Աբրահամյան, Ս. Գ. Հայոց լեզու: Բառ և խոսք .
Աբրահամյան, Սերգեյ, Առաքելյան, Վ., Քոսյան Վ, Հայոց լեզու: Շարահյուսություն /Բուհական ձեռնարկ/ .
Ադոնց, Նիկողայոս Երկեր հինգ հատորով Հ.1
Ադոնց, Նիկողայոս Երկեր հինգ հատորով Հ.2
Ադոնց, Նիկողայոս Երկեր հինգ հատորով Հ.3
. Ակնարկներ գրական հայերենի պատմության: Խմբ.` Գ. Ջահուկյան. .
Աղայան, Էդուարդ Ընդհանուր և հայկական բառագիտություն .
Աղայան, Էդուարդ Լեզվաբանական ներածություն .
Աղայան, Էդուարդ Նախամաշտոցյան հայ գրի և գրակ., մեսրոպյան այբուբենիև հարակից հարցերի մասին /Խմբ.` Էմ. Պիվագյան./ .
Աղայեանց, Ղ. Մայրենի լեզու: Առաջին տարի .
Աղայեանց, Ղ. Մայրենի լեզու: 2-3-րդ տարի .
Աղայեանց, Ղ. Մայրենի լեզու: Չորրորդ գիրք .
Աղաջանյան, Խաչիկ Նույն. և դարձ.  բացատր. բառարան: Միջն. դպր. կարտսեր. դաս. ուսուցիչ. և մանկ.  ֆակ. համար /Գրախոս.` Ս. Գյուլբուդաղյան./ .
Աճառյան, Հրաչյա Գրաբարի ուսուցիչ .
Աճառյան, Հրաչյա Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի Հ.3
Աճառյան, Հրաչյա Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի Հ 4
Աճառյան, Հրաչյա Կյանքիս հուշերից .
Աճառյան, Հրաչյա Հայերեն արմատական բառարան /Պատ. խմբ.` պրոֆ. Է.Աղայան./ Հ.1
Աճառյան, Հրաչյա Հայերեն արմատական բառարան /Պատ. խմբ.` պրոֆ. Է.Աղայան./ Հ.2 
Աճառյան, Հրաչյա Հայերեն արմատական բառարան /Պատ. խմբ.` պրոֆ. Է.Աղայան./ Հ.3
Աճառյան, Հրաչյա Հայերեն արմատական բառարան /Պատ. խմբ.` պրոֆ. Է.Աղայան./ .
Աճառյան, Հրաչյա Հայոց անձնանունների բառարան .
Աճառյան, Հրաչյա Հայոց անձնանունների բառարան .
Ամիրյան, Աշոտ Թելադրության նյութերի ժողովածու .
Ամիրյան, Ա. և ուրիշներ Թելադր. և փոխադր. նյութ. ժողովածու: Ձեռն. 1-3 դաս. հայոց լեզվի ուսուցիչմերի համար .
Ամիրջանյան, Ալվարդ Հայերեն-անգլերեն բառարան: 20 000 բառ .
Առաքելյան, Առաքել Գրաբարի դասագիրք: Ձեռագրի իրավունքով Մաս 2
Առաքելյան, Վ. Ակնարկներ հայոց գրական լեզվի պատմության (5--րդ) դար .
Ասատրյան, Մանվել Ժամանակակից հայոց լեզու: Ձևաբանություն .
Ասատրյան, Մանվել Ժամանակակից հայոց լեզու: Ձևաբանություն .
Ասատրյան, Մանվել Ժամանակակից հայոց լեզու: Ձևաբանություն .
Ասլանյան, Անահիտ Հայոց լեզվի ուսուցման հարցեր .
Ավագյան, Մայա Խոհեր մայրենի լեզվի մասին Գիտահանրամատչելի ակնարկ: Դպր. միջին  և բարձր տարիքի համար / նկ.` Գ. Իսահակյան. .
Ավագյան, Մայա Խոհեր  մայրենի լեզվի մասին / Գրախոս.` Հ. Հարուէյունյան. .
Բ . .
Բադիկյան, Խաչիկ Ժամանակակից հայերենի դարձվածային միավորները: Կառուցվածքային վերլուծություն /Պատ. խմբ. Ն. Պառնասյան./
Բադիկյան, Խաչիկ Ժամանակակից հայերենի շարադասութ. և նրա ուսուցումը: Պարզ և բարդ նախադասություններ .
Բադիկյան, Խաչիկ Ժամանակակից հայերենի դարձվածային միավորները: Կառուցվածքային վերլուծություն /Պատ. խմբ. Ն. Պառնասյան./
Բադիկյան, Խաչիկ Կոչականը և նրա ուսուցումը .
Բալագյան, Լիա Խոսքի գիտական ոճի ուսուցում: Օժանդակ գիրք .
Բարաթյան, Ն. Հայերեն-անգլերեն բառարան .
Բարսեղյան, Հովհաննես Հայերենի խոսքի մասերի ուսմունքը .
Բարսեղյան, Հովհաննես Հայերենի խոսքի մասերի տարբերական տեսությունները .
Բարսեղյան, Հովհաննես Հայերեն ուղղագրական ուղղախոսական տերմինաբանական բառարան /Խմբ.` Ա. Սուքիասյան./ .
Բեդիրյան, Պետրոս Բառերի խորհրդավոր աշխարհից: Զրույցներ  .
Բեդիրյան, Պետրոս Հայերեն շրջասությունների բառարան .
Բեդիրյան, Պ. Ս. և ուրիշ. Հայ լեզուն և մեր խոսքը: Արևելահայ խոսքի ուղեցույց: Գործնական .
Բեդիրյան, Պետրոս Հայերենի թևավոր խոսքեր: Բառարան .
Բրուտյան, Գևորգ Ձևական տրամաբանության դասընթաց .
Գ . .
Գյուլբուդաղյան, Սիրաք Հայոց լեզվի մեթոդիկան .
Գյուլբուդաղյան, Սիրաք Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա .
Գյուլբուդաղյան, Ս. Ծ. Թելադրության նյութեր: Բուհերի բանասիրական, նախապատրաստական և մյուս ֆակուլտետների համար .
Գյուրջինյան, Դ., Հեքեքյան, Ն. Հայոց լեզու: Գործնական աշխատանքների ձեռնարկ բուհերի ուսանողների համար .
Գյուրջինյան, Դավիթ Մեծատառ, թե փոքրատառ: Հայերեն բառարան-տեղեկատու .
Դ . .
Դարբինյան, Միքայել Ժամանակակից հայոց լեզու: Կետադրություն .
. Դպրոցական առձեռն բառարանահավաք /Կազմ.Աշոտ Ամիրյանը/ .
Զ . .
Զապել Հ. Ասատուր Գործնական քերականութիին: Արդի աշխարհաբարի պատկերազարդ գիրք Գիրք Ա
Զաքարյան, Զ և Ավետիսյան Յու. Քրեստոմատիա: Հայ գրականությունից անգիր հանձնարարվող նյութեր .
Թ . .
. Թելադրության նյութերի ժողովածու /Պատ. խմբ.`, Ա. Պապոյան., Կազմ. և խմբ.` Ս. Գյուլբուդաղյան, Մ. Դարբինյան և ուրիշ./
Ժ . .
. Ժամանակակից հայերեն խոսակցական լեզուն /Խմբ. Է. Աղայան./ .
. Ժամանակակից հայոց լեզու   Հ.1
. Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական  բառարան /Գլխ. խմբ.` Ա. Ղարիբյան./ Հ.1
. Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական  բառարան / Գլխ. խմբ.` Ա. Ղարիբյան./ Հ.2
Ի . .
Իշխանյան, Ռաֆայել Արդի հայերենի հոլովումը և խոնարհումը .
Իշխանյան, Ռաֆայել Արդի հայերենի շարահյուսությունը: Պարզ նախադասություն  .
Իշխանյան, Ռաֆայել Բակունցի լեզվական արվեստը .
Իշխանյան, Ռաֆայել Բակունցի կյանքն ու  արվեստը .
Իշխանյան, Ռաֆայել Բնիկ հայերեն բառեր և հնագույն փոխառություններ /Գրախոս.` Վ. Համբարձումյան/ .
Իշխանյան, Ռաֆայել Դասական ուղղագրության կանոններ .
Իշխանյան, Ռաֆայել Հայ ժողովրդի ծագման ու  հնագույն պատմության հարցեր .
Իշխանյան, Ռաֆայել Հինգ հարյուր բառ, որոնք ուղղագրական տնտեսակետից դժվարություններ ունեն .
Իշխանյան, Ռաֆայել Մայրենին .
Իշխանյան, Ռաֆայել Տերյանի լեզվական արվեստը: Դասախոսություն Մաս Ա
Լ . .
. Լեզվի եվ ոճի հարցեր .
Լուսենց, Ա. Արեշի բարբառը .
Խ . .
Խաչատրյան, Լալիկ Մ. Խոսքիմասային տարարժեքությունն արդի հայերենի կայուն կապակցություններում .
Խլղաթյան, Ֆրիդրիխ       Բառարան-տեղեկատու: Նոր բառեր և իմաստներ .
Կ . .
Կոստանդյան, Դարիկո Երզնկայի բարբառը .
Հ . .
Հախվերդյան, Լևոն Զրույցներ լեզվի մասին .
. Հայոց լեզվի զարգացումը սովետական շրջանում .
. Հայոց լեզու: Ներածություն, հնչյունաբանություն, բառագիտություն, դարձվածաբանություն Մաս 1
. Հայոց լեզու: Շարահյուսություն Մաս 2
. Հայոց լեզվի գրականության պետական ավարտական և միասնական թեստեր .
. Հայերեն-անգլերեն բառարան .
Հարությունյան, Հենրիկ Լեզվի գործնական ուսուցումը և տրամաբանական մտածողության զարգացումը .
Հարությունյան, Հենրիկ Հայոց լեզուն հազարագանձ: Գիտահանրամատչելի ակնարկ .
Հարությունյան, Հենրիկ Հետաքրքրաշարժ հայոց լեզու .
Հովհաննիսյան, Էմմա Հայ-ռուսերեն զրուցարան .
Ղ . .
Ղազարյան, Ռ., Ավետիսյան, Հ. Միջին հայերենի բառարան Հ.1 /Ա-Կ/
Ղազարյան, Սերոբ Հայոց գրական լեզվի պատմություն Հ.1
Ղարագյուլյան, Թերեզա Ժամանակակից հայերենի ուղղախոսություն .
Ղարիբյան, Արարատ Դրոցական ուղղագրական բառարան .
Ղարիբյան, Արարատ Ռուս-հայերեն բառարան .
Ղափանցյան, Գրիգոր Հայոց լեզվի պատմություն: Հին շրջան .
Մ . .
Մադաթյան, Ք. Ալաշկերտի խոսվածքը: Ապարան-Արագածի տարածք .
. Մայրենի լեզու: Առաջին տարի: Գրել և կարդալ: Յորինեց Ղ.Աղաեանց .
. Մայրենի լեզու: Ընթերցարան երկրորդ եվ երրորդ տարուց: Յորինեց Ղ.Աղաեանց .
Մանուկյան, Ալեքսան Գրավոր աշխատանքների ուսուցման համակարգը .
Մարգարյան, Ալեքսանդր Գորիսի բարբառը .
Մարգարյան, Ալեքսանդր Հայոց լեզվի հապավումների բառարան .
Մարգարյան, Ալեքսանդր Հայոց լեզվի հականիշները .
Մեսրոպ Մաշտոց Հոդվածների ժողովածու .
Մելքոնյան, Զարեհ Գործնական քերականություն արդի հայերէն լեզուի: Միջին և բարձրագույն դասընթաց  .
Մնացականյան, Հենրիկ Հայկական տառատեսակները .
Ն . .
Նազարյան, Ռուբինա Մայրենի բոլորի համար: Ուսումնական ձեռնարկ հայոց լեզվի .
Նազարյան, Ռուբինա, Գյոդակյան, Անահիտ   Թելադրության նյութերի ժողովածու: 4-10-րդ դասսարանների համար .
Նազարյան, Ռուբինա, Գյոդակյան, Անահիտ   Հայոց լեզվի համանուների դպրոցական բառարան .
Նազարյան, Ռուբինա, Գյոդակյան, Անահիտ   Փոխադրության նյութերի ժողովածու: 4-10-րդ դասսարանների համար .
. Նոր բառագիրք Հայկազեան լեզուի Հ.1 Ա-Կ
. Նոր քերականություն .
Պ . .
Պապոյան, Արտաշես Պարույր Սևակի չափածոյի բառարան Հ.1
Պապոյան, Արտաշես Պարույր Սևակի չափածոյի բառարան Հ.2
Պառնասյան, Նվարդ Շարահյուսական համանիշները ժամանակակից հայերենում .
Պառնասյան, Նվարդ Քերականական համանունները ժամանակակից հայերենում .
Պատկանեան, Ռաֆայէլ Յաիելուծք մայրենի բարբառի վրայ .
Պետրոսյան, Հրանտ Գոյականի թվի կարգը հայերենում .
Պետրոսյան, Հրանտ Հայրենագիտական բառարան .
Պողոսյան, Արմենակ Հադրութի բարբառը .
Ջ . .
Ջահուկյան, Գևորգ Ժամանակակից հայերենի տեսության հիմունքները .
Ջահուկյան, Գևորգ Ժամանակակից հայոց լեզվի իմաստաբանություն և բառակազմություն .
Ջահուկյան, Գևորգ Հայոց լեզվի պատմություն: Նախագրային ժամանակաշրջան .
Ջուհարյան, Թորգոմ Հայոց լեզվի մեթոդիկա Գիրք 1.
Ռ . .
. Ռուս-հայերեն դարձվածաբանական բառարան .
Ս . .
Սահակյան, Վ., Սահակյան, Վ. Հոմանիշների բառարան: Հականիշների և հոմանիշների բառացանկեր .
Սարգսյան, Արտեմ Արևմտահայերենի բառարան .
Սարգսյան, Վաչագան Հայոց լեզվի դարձվածքներ նկարներով .
Սաքապետոյան, Ռ., Ավետիսյան, Յու. Արևմտահայերենի գործնական աշխատանքների և վարժությունների ձեռնարկ .
Սեկոյան,Արա Հայ-ռուսերեն ուսումնական բառարան: 16200 բառ .
Ստեփանյան, Գառնիկ Աճառյանի հետ: Հուշեր .
Սուքիասյան, Ա. Ժամանակակից հայոց լեզու /Հնչյունաբանություն, բառագիտություն, բառակազմություն/ .
Սուքիասյան, Աշոտ Հոմանիշները ժամանակակից հայերենում .
Սուքիասյան, Ա., Գալստյան Ս. Հայոց լեզվի դարձվածաբանական բառարան /Խմբ.`Է.Աղայան,Է.Պիվազյան/ .
Վ . .
Վարդանյան, Բ., Դավթյան, Գ. Մանկավարժական բառարան .
Վարդանյան, Վահան Ալեքսանդր: Չափածո դրամա երկու արարով .
Տ . .
Տեր-Գրիգորյան, Աշոտ Գրաճանաչության մեթոդիկա .
Տեր-Գրիգորյան, Աշոտ Հայոց լեզվի մեթոդիկա: Տարրական դասարաններ: Ուս. ձեռնարկ մանկ.  բուհերի. համար .
. Տերմինագիտական և ուղղագրական տեղեկատու /Կազմ. և խմբ.`Խ.Բարսեղյան/ .
Օ . .
Օհանյան, Գայանե Ժամանակակից հայոց լեզվի համանունների բառարան .
Օհանյան, Գայանե Հայոց լեզվի դարձվածաբանական բառարան .
Օհանյան, Գայանե Հականիշների դպրոցական բառարան 1000 .
Օհանյան, Գայանե Ստեղծագործական շարադրությունների ժողովածու .
Օհանյան, Հմայակ Ժամանակակից հայոց լեզվի բառապաշարը և նրա հարստացման միջոցները .
     

 


 

 

Copyright gradaran©ejmiatsin.am. All rights reserved. Terms of Use